Nhà máy chiết suất cao dược

THÔNG TIN DỰ ÁN

Cung cấp, lắp đặt toàn bộ hệ thống HVAC phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP-WHO